My List of Xian Xia

NOTE: There has been some unification between translations groups I follow so without further ado, please find the updated linkss below


Martial God Asura
: Kindhearted Bee – Xian Xia

Coiling Dragon : I.E.T. – Xian Xia

Battle Through the Heavens : I.E.T. – Xian Xia

The Way of Choices
: Xian Xia

Desolate Era : I.E.T. – Xian Xia

Martial Space God
: Xian Xia

Stellar Transformations : I.E.T. Xian Xia

God and Devil World
: Zombie Xian Xia

Swallowed Star : I.E.T. – Xian Xia

Douluo Dalu
: Tang Jia San Shao – Xian Xia

Xian Ni
: Ergen – Xian Xia

Shen Yin Wang Zuo
: Tang Jia San Shao – Xian Xia

Before Night : Mao Ni – Xian Xia

Zhan Long : Shi Luo Ye – V.R. Game

ARK
: Yoo Seung – V.R. Game

Don’t Fear the Reaper
: Fan – V.R. Game

Advertisements